Mudr. Ervín Jakab, súkromný anesteziológ
anestezia.sk
anestezia.sk

Všeobecné informácie

Čo je celková anestézia (narkóza)?

Celková anestézia slúži na odstránenie pocitov bolesti počas vyšetrenia a operácie. Zároveň anestéziologické postupy slúžia na kontrolu životne dôležitých telesných funkcií, najmä dýchania a krvného obehu počas operácie a po nej. Anestéziu vykonáva lekár-anestéziológ so svojím asistentom.

Celková anestézia (narkóza) je stav riadeného bezvedomia, podobý pokojnému spánku.

Anestézii predchádza predoperačná príprava a podanie premedikácie. Ich úlohou je znížiť možnosť vzniku komplikácií a zbaviť pacienta strachu. Samotná anestézia sa začína podaním liekov do žily, alebo vdychovaním anesteziologických plynov cez tvárovú masku. Pri intubačnej anestézii sa kyslík a anestetické plyny podávajú pomocou špeciálnej trubice, ktorú anesteziológ zavedie do priedušnice hneď potom ako zaspíte. Intubácia umožňuje veľmi spoľahlivé zaistenie dýchacích ciest a umelé dýchanie a pri prípadnom zvracaní chráni pľúca pred vdýchnutím zvratkov.

Každý spôsob anestézie má svoje výhody, nevýhody a riziká. Anesteziológ Vám navrhne taký spôsob, ktorý je najvhodnejší pre typ Vašej operácie a Váš celkový zdravotný stav.

Ambulantná anestézia umožňuje, aby pacient v deň operácie, bol o niekoľko hodín prepustený do domácej starostlivosti. Na výkon musí prísť v doprovode dospelej osoby. Pacient prepustený po výkone z ambulancie musí byť v doprovode dospelej osoby odvezený do domáceho ošetrenia osobným motorovým dopravným prostriedkom. Dospelá osoba bude poučená o starostlivosti o pacienta po narkóze, a musí byť pri pacientovi 24 hodín po nej. Všetky odchýlky od bežného stavu po narkóze musí hlásiť anesteziológovi na poskytnutom telefónnom čísle.

Do 36 hodín po narkóze nesmie pacient šoférovať, pracovať vo výškach, obsluhovať stroje a nemal by podstupovať žiadne právne úkony.

Plánovaný operačný výkon v narkóze môže pacient podstúpiť, iba ak nemá akútnu infekciu a liečenie poslednej infekcie ukončil aspoň pred 3 týždňami.

Je bežné, že po dobu jedného týždňa po výkone sa rýchlejšie unavíte. Niekoľko dní Vás môže obťažovať škrabanie v krku, bolesť hlavy, svalov a operačnej rany. Pri náhlej zmene polohy môžete mať pocit závratu. Niekoľko dní môžete mať zníženú emočnú stabilitu. Do 24 hodín po výkone býva častejšie bolenie hlavy a pocit na vracanie.

Žiadna anestézia nie je bez rizika!

Závažné, život ohrozujúce anestéziologické komplikácie (poruchy krvného obehu, dýchacieho systému, ťažké alergie, ...) sú dnes veľmi zriedkavé.

V súčasnosti sa počas narkózy podávajú presné dávky anestetických látok a používajú sa citlivé monitory na sledovanie životných funkcií.

Dodržte všetky nasledovné pokyny!

Informujte nás

Ako pri každom lekárskom výkone, aj pri anestézii je miera rizika komplikácií u každého pacienta iná. Závisí to od druhu a závažnosti Vášho ochorenia a tiež od chorôb, ktorými trpíte, alebo ktoré ste prekonali v minulosti. Veľký vplyv má tiež Váš terajší celkový zdravotný stav, vek a životný štýl.

Informujte nás o ?ase poslednej prekonanej infekcie (teplota, nádcha, bolesť hrdla, kašeľ, zápal močových ciest, ...). Oznámte nám akékoľvek alergie, hlavne na lieky. Ak ste už boli operovaný, informujte nás, ako ste znášali anestéziu a aké problémy sa v súvislosti s anestéziou vyskytli. Ak Vám nie je niečo jasné, informujte sa u anesteziológa, alebo u Vášho ošetrujúceho lekára.