Mudr. Ervín Jakab, súkromný anesteziológ
anestezia.sk
anestezia.sk

Informácie pre ambulantných lekárov

Organizácia práce pri ambulantných výkonoch v celkovej anestézii

Ambulantné operačné a diagnostické výkony v celkovej anestézii sú také, po ktorých môže pacient opustiť zdravotnícke zariadenie do niekoľkých hodín. Ambulantné výkony zaznamenávajú progresívny vzostup najmä pre rozvoj chirurgických, diagnostických a hlavne anesteziologických techník. Pacient môže absolvovať takýto výkon bez nutnosti hospitalizácie, pri zachovaní dostatočnej bezpečnosti a komfortu v perioperačnom období. Aby tomu tak bolo aj v skutočnosti, je nutné dodržať presne určené odborné, organizačné a medicínsko-právne postupy.

Ambulantné operačné a diagnostické výkony, ktoré je možné vykonávať v celkovej anestézii

Všeobecne platí, že ambulantné výkony sú menej invazívne, s očakávanou minimálnou stratou krvi. Dôležitý je výber vhodných pacientov vzhľadom k pridruženým ochoreniam.

Z hľadiska veku sú nevhodné deti mladšie ako jeden rok a staršie osoby, u ktorých môže dôjsť k stavu zmätenosti po výkone.

Nasledujúce pridružené ochorenia sú kontraindikáciou ambulantnej anestézie

Ak má pacient niektoré menej závažné formy uvedených ochorení, záleží na predoperačnom vyšetrení a dohode operatéra a anesteziológa, či bude možné výkon uskutočniť ambulantne. U detí do 18 rokov a u nesvojprávnych osôb je nutný súhlas rodiča alebo opatrovateľa. Ak dôjde k dohode ambulantného lekára, anestezióga a pacienta o vykonaní výkonu v danom termíne, pacient absolvuje predoperačnú prípravu, ktorá zahŕňa vyšetrenie v primeranom rozsahu (podľa rozsahu a miesta operačného alebo diagnostického výkonu, podľa veku pacienta a pridružených ochorení). Pacient vyplní informačný dotazník a absolvuje fyzikálne vyšetrenie. Predoperačné laboratórne vyšetrenia, potrebu EKG a RTG hrudníka stanoví anesteziológ.

Orientačný rozsah predoperačných vyšetrení

Laboratórne vyšetrenia podľa sprievodných ochorení (napr. u diabetika glykémia, moč na cukor a aceton)

Pacient podpíše poučenie a súhlas s celkovou anestéziou, toto tiež podpíše zodpovedná sprevádzajúca osoba.

Predoperačná príprava

Priebeh výkonu

Pacient príde do ambulancie minimálne 1hod pred výkonom, osprchovaný, bez šperkov a vzácnych predmetov, bez make-upu, bez nalakovaných nechtov v ľahkom bavlnenom odeve. Anestézia pri výkone začína podaním premedikácie, zaistením žilového prístupu a úvodom do celkovej anestézie. Niektoré výkony je možné uskutočniť len s použitím tvárovej masky, u niektorých je nutná orotracheálna intubácia. Počas anestézie sú vitálne funckie pacienta sledované fyzikálne anesteziológom a monitorované prístrojom (EKG, saturácia Hgb O2, nepriamy TK). Po zobudení z celkovej anestézie musí byť pacient uložený v druhej miestnosti a sledovaný až do prepustenia z ambulancie. Celý priebeh bude zapísaný do anesteziologického záznamu a pacient po prepustení dostane jeho kópiu a protokol s doporučeniami na pooperačné obdobie. V prípade komplikácii bude mať k dispozícii telefónne číslo s nepretržitým kontaktom na anesteziológa alebo na anesteziiologickú sestru.

Najčastejšie možné komplikácie

Obtiaže a komplikácie sú najčastejšie v prvých 12 hod po anestézii, postupne ustúpia do 24-48 hod. Ich výskyt stúpa s dĺžkou a agresivitou výkonu. Ženy sú náchylnejšie v predmenštruačnom období k emocionálnym a vegetatívnym reakciám na nepríjemné podnety. U detí je tiež možný psychomotorický nepokoj. Starí ľudia a chronickí užívatelia upokojujúcich liekov, drog a alkoholu bývajú tiež po výkone prechodne dezorientovaní.

Najčastejši zdravotné obtiaže sú nasledujúce

Závažné, život ohrozujúce komplikácie sa pri dobrom výbere pacientov prakticky nevyskytujú. Nutnosť hospitalizácie sa podľa skúseností referuje od 0.5 do 5%.

Kritériá pre prepustenie pacienta do domácej starostlivosti

Personálne a technické vybavenie

MUDr. Ervín Jakab, som anesteziológ s 10-ročnou praxou na ARO v NsP Nitra, mám dve atestácie v odbore Anesteziológia a resuscitácia. Počas mojej praxe som sa aktívne venoval aj anestézii detí. Pri výkonoch mi bude asistovať skúsená anesteziologická sestra s praxou taktiež na ARO v NsP Nitra.

Prístrojvé vybavenie: prenosný anesteziologický prístroj FA-8 so zdrojom anesteziologických plynov a odparovačom pre inhalačné anstetiká, monitor vitálnych funkcií - Datex Ohmeda, defibrilátor, AmbuVak, prúdová odsávačka , resuscitačná výbava.